Finals Schedule

2022-2023
 
FINALS SCHEDULE
  • Friday, December 16, 2022- Period 0 Final
  • Monday, December 19, 2022- Period 1 & 3 Finals
  • Tuesday, December 20, 2022   Period 2 & 5 Finals
  • Wednesday, December 21, 2022 Period 4 & 6 Finals
 
 Period 1 / 2 / 4   8:00 AM - 10:00 AM (120)
 Nutrition  10:00 AM - 10:18 AM (18)
 Period 3 / 5 / 6   10:25 AM - 12:25 PM (120)
 
 
0 PERIOD FINAL & EVEN DAY
 0 Period Final   6:55 AM - 8:55 AM (120)
 2nd Period   9:00 AM  -10:33 AM (93)
 Nutrition   10:33 AM -10:43 AM (10)
 4th Period   10:50 AM -12:25 PM (95)
 Lunch     12:25 PM -1:00 PM (35)
 6th Period   1:07 PM  -2:40 PM (93)